Seminar “Limfedem – Savremena dijagnostika i terapija”

Datum održavanja: 08.05.2010. godine

 

Mesto održavanja: Gradski zavod za kožne i venerične bolesti u Beogradu