O nama

Udruženje je osnovano 2006. godine u Beogradu u cilju organizovanja i koordinisanja aktivnosti iz oblasti lečenja hroničnih rana. Udruženje promoviše multidisciplinarnost i saradnju svih zdravstvenih radnika posvećenih tretmanu rana. Osnovne aktivnosti Udruženja su organizovanje Radionica, Seminara, Škola, Kongresa i Simpozijuma za lekare i medicinske sestre, izdavanje novih brojeva časopisa Rane, sazivanje godišnje Skupštine Udruženja i brojne druge..

Organizaciona struktura Srpskog udruženja za lečenje rana se sastoji od Skupštine udruženja, Upravnog odbora i Zastupnika

SKUPŠTINA UDRUŽENJA je najviši organ Udruženja i saziva se jednom godišnje. Skupštinu Udruženja sačinjavaju svi članovi. Skupština donosi odluke, akta i smernice bitne za rad Udruženja.

UPRAVNI ODBOR je izvršni organ Skupštine Udruženja. Upravni odbor broji 7 članova i za svoj rad odgovara Skupštini Udruženja. Predsednik Upravnog odbora je ujedno i predsednik Skupštine Udruženja. Predsednika i potpredsednika biraju svi članovi Skupštine na predlog Upravnog odbora Udruzenja..

ZASTUPNIK: Funkciju zastupnika vrši predsednik Upravnog odbora a u njegovom odstustvu zamenik predsednika Upravnog odbora. Udruženja u odnosima sa trećim licima i drugim organima zastupa Zastupnik Udruzenja.

Članovi Upravnog odbora:

Prim. dr Srećko Bosić, specijalista opšte hirurgije
Opšta bolnica, Požarevac, Predsednik Srpskog Udruženja za lečenje rana

Prim. dr Javorka Delić, specijalista dermatovenerologije i angiologije
Predsednik Srpskog Udruženja za lečenje rana 2011 – 2015. godine

Dr Saša Borović, specijalista opšte hirurgije, kardiohirurg   
Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, Beograd

Dr Đorđe Kravljanac, dr sci med
Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije, Beograd

Dr Miroslava Popović, specijalista vaskularne hirurgije
KBC Zvezdara

Dr Dragana Petrović Popović, Specijalista plastične, rekonstruktivne i estetske hirurgije, subspecijalista onkolog
Klinički centar Srbije, Klinika za opekotinu, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju

Doc. dr sci. med. Saša Milićević
Ministarstvo odbrane, Vojnomedicinska akademija, Klinika za plastičnu hirurgiju i opekotine (načelnik odseka za septične opekotine), Univerzitet Odbrane u Beogradu, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije